UCF Basketball 2017 schedule

November
Tickets
Nov 11MercerW8879
Nov 16Gardner-WebbW6865
Nov 18William & MaryW7564
Nov 23@Nebraska11:00 PM UTC