Hi-res-2b197a792ecab897f8b1296f94d558a8_crop_north 62

Mir vs. Duffee Set to Main FN 71

By Duane Finley (Photo: Jeff Chiu/Associated Press)