Auburn Basketball 2017 schedule

November
Tickets
Nov 11Norfolk StateW10274
Nov 16@Indiana StateW8364
Nov 17@TempleL8874
Nov 20@HofstraW8978
Nov 25Winthrop12:00 AM UTC
Nov 30@Dayton12:00 AM UTC