FSD History Flashback: November 8, 1970

David FunkCorrespondent INovember 8, 2008