FSD History Flashback: November 6, 1869

David FunkCorrespondent INovember 6, 2008